Zabezpieczenie alimentów

Kwestia zabezpieczenia alimentów została uregulowana w KPC w art.753:
Art. 753. (zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego)
§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Dzięki ww. regulacji sąd w okresie postępowania rozpoznawczego, może tymczasowo uregulować kwestię dotyczącą np. opłacania do czasu zakończenia postępowania alimentów. Do zabezpieczenia dochodzi zawsze na wniosek osoby zainteresowanej (powoda). Artykuł ten odnosi się nie tylko do spraw stricte o alimenty, ale również do spraw o rozwód czy separację,  w których z reguły orzeka się również o alimentach. Strony dowiadują  się o zabezpieczeniu po przez sądownie wydane postanowienie ( na posiedzeniu niejawnym), bądź w sprawach tzw. niecierpiących zwłoki postanowienie wydaje przewodniczący składu orzekającego. Pamiętajmy ! Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to otrzymamy je wraz z  uzasadnieniem z urzędu, jednak jeśli do jego wydania doszło w czasie posiedzenia jawnego to otrzymamy tylko sentencję. Aby uzyskać uzasadnienie powinniśmy w ciągu 1 tygodnia ( od ogłoszenia postanowienia ) wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie- termin tygodniowy . Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie tego postanowienia


W sprawach o roszczenia alimentacyjne jest wymagane uprawdopodobnienie  istnienia roszczenia ( nie mylić z interesem prawnym). Czyli jednym słowem, wnioskując o zabezpieczenie określonego roszczenia na czas postępowania musimy wykazać, że np. bez alimentów nie jesteśmy w stanie się utrzymać.
Jak wskazał sąd apelacyjny w Krakowie (wyrok z dnia 28.10.2010 r. I ACz 1039/10) sąd tymczasowo zasądzając zabezpieczenie alimentów, powinien brać pod uwagę stan faktyczny w odpowiednim zakresie tzn. odpowiednio powinien przeanalizować jak mają się możliwości majątkowe  rodziny i możliwości zarobkowe w stosunku do kosztów utrzymania rodziny.  Jednak należy pamiętać o tym, że nie jest dopuszczalne obniżenie wcześniej zasądzonej renty alimentacyjnej tak by była to forma zabezpieczenia alimentacyjnego na czas postępowania. 
Podmiot pozwany , pomimo konieczności dostarczania zasądzonych należności, po np. oddaleniu powództwa ma prawo do zwrotu kwot zapłaconych powodowi  na podstawie postanowienia podjętego  w trybie art. 753 par. 1 KPC

Kiedy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie? 
Najlepszym momentem jest złożenie przedmiotowego wniosku wraz z pozwem (składamy go jako integralna część pozwu lub jako odrębny wniosek ). Niezłożenie wniosku przed wszczęciem postępowania, nie dyskwalifikuje możliwości złożenia go w toku postępowania. 

WZÓR 
WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH 
                                                                      

                                                                                                                    ..................................


Powód:........................................
....................................................

Pozwany:.....................................
...................................................                                                             

  Sąd Rejonowy w Świdnicy
                                                                                         Wydział III Rodzinny i Nieletnich
sygn. akt: ........................................

Wniosek 
o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych 

W związku z zaistniałą sytuacją , w imieniu ( własnym, małoletniego powoda) wnoszę o:
- zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych względem ( wobec kogo) , po przez nakazanie stronie pozwanej żeby opłacała powodowi , do rąk ( np. matki) , kwotę ...................zł miesięcznie, do 10 każdego miesiąca z góry,począwszy od ( np. 10 maja 2012 r.)  wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki.

Uzasadnienie

      Pozwany przez okres trzech lat dobrowolnie regulował względem swojego syna obowiązek alimentacyjny, dostarczając do rąk jego matki miesięcznie kwotę 200 zł. Od około pół roku, pozwany z powodu uzależnienia alkoholowego zaprzestał uiszczania ww. kwot. Próby ugodowego załatwienia problemu okazały się bezskuteczne.
Brak w budżecie domowym pieniędzy- ww. 200 zł-  dotychczas łożonych na utrzymanie małoletniego przez pozwanego czyni niemożliwym zaspokojenie elementarnych potrzeb uprawnionego.
      Pozwany nigdy nie podważał swojego ojcostwa  względem powoda , jednak od momentu gdy nadużywa alkohol podnosi , że strona powodowa chce od niego jedynie " wyłudzić " pieniądze.
       Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

                                                                                                                                .............................
Załączniki:
.........................
 2 komentarze:

 1. Witam, czy w trakcie sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania oraz przyznanie praw rodzicielskim ojcu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania córki (przeprowadzila się do ojca pół roku temu i sprawa trwa gdyz matka nie zgadza się - wiec byl psycholog itd) mozna zlozyc wniosek o zabezpieczenie alimentow? matka pobiera alimenty od ojca mimo ze dziecko jest u ojca sama nie dając nic na corke. Czy wniosek bedzie przedwczesny gdyz nalezaloby poczekac na zakonczenie sprawy i zalozenie sprawy o alimenty??? prosze o pomoc

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam,
  Mam pytanie od kiedy ojciec dziecka powinien płacić dziecku zabezpieczenie alimentacyjne jeśli posiedzenie (niejawne) odbyło się 27 listopada 2013r a tytuł wykonawczy ( natychmiastowy) jest z datą 10.12.2013r? Dokumenty oczywiście dotarły ok 15.12.2013r. Płatne mają być do 10-go dnia każdego m-ca. W styczniu dziecko otrzymało już wyższa kwotę ale co z grudniem? Czy przysługuje jakieś wyrównanie?

  Pozdrawiam i z góry
  dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń

Kontakt

Tel.:724-488-898 lub 604-533-011 Radca Prawny Anna Kłyż e-mail: radcaprawny.klyz@gmail.com Aplikant radcowski Judyta Górniak (konsultant prawny) e-mail:judytagorniak@o2.pl